ตัวชี้วัดย่อย : สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่เปิดดำเนินการไม่ถูกต้อง (SOE64)